ΕΣΠΑ – Το νέο πλαίσιο για το ΕΣΠΑ

Tο νομοσχέδιο για το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) παρουσίασαν ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός, Γιάννης Τσακίρης, κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου

Tο νομοσχέδιο για το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) παρουσίασαν ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός, Γιάννης Τσακίρης, κατά τη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ουσιαστικά, το παραπάνω αφορά σε διαχείριση, έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Αντικείμενο του προτεινόμενου νόμου είναι η δημιουργία του απαραίτητου ενιαίου εθνικού θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με το οικείο ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο. Οι προτεινόμενες διατάξεις εφαρμόζονται σε όλα τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ της Περιόδου 2021-2027 και στα τρία Προγράμματα που λαμβάνουν στήριξη από τα «ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027».

Πλαίσιο

Ο προτεινόμενος νόμος έρχεται να ρυθμίσει τα ζητήματα που αφορούν το πλαίσιο διακυβέρνησης, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων της νέας Προγραμματικής Περιόδου. Πρώτιστο σκοπό αποτελεί η άμεση δυνατή ενεργοποίηση των αντίστοιχων Προγραμμάτων δεδομένου ότι το ΕΣΠΑ έχει εγκριθεί από την Ε.Ε. από τον Ιούλιο του 2021.

Κεντρικός επιδιωκόμενος στόχος του είναι η δημιουργία ενός άρτιου και διαφανούς πλαισίου διαχείρισης των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, που θα συμβάλλει στην υλοποίηση των στρατηγικών αναπτυξιακών πολιτικών της χώρας.

Στόχοι

Ειδικότεροι στόχοι είναι:

-Η υιοθέτηση ενός συστήματος διακυβέρνησης, διαχείρισης, εφαρμογής και ελέγχου που βασίζεται στη διαφάνεια, στην ορθή κατανομή αρμοδιοτήτων ανά εμπλεκόμενο φορέα, στην αποφυγή της επιπλέον γραφειοκρατίας, σε διαδικασίες που εξασφαλίζουν πρωτίστως τη νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών, αλλά στηρίζονται σε απλοποιημένα μοντέλα διαχείρισης.

-Η θεσμοθέτηση κανόνων που αφορούν στην ενιαία διοίκηση και διαχείριση του προσωπικού που υπηρετεί στις Ειδικές Υπηρεσίες του ΕΣΠΑ και στη ΜΟΔ Α.Ε.. Περαιτέρω, αντιμετωπίζονται ειδικότερα ζητήματα για την καταπολέμηση της απάτης και τον μηχανισμό καταγγελιών, για τη σύγκρουση συμφερόντων και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Advertisements