Αντιπλημμυρικά έργα Αθηνών-Λαμίας- Σε ποιά σημεία θα ξεκινήσουν οι εργασίες

Αντιπλημμυρικά έργα ύψους 8,6 εκατ.ευρώ (ποσό με ΦΠΑ) θα πραγματοποιηθούν στον αυτοκινητόδρομο εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή.


Σύμφωνα με την εντολή αυτή πρόκειται για συμπληρωματικές εργασίες που “κολλάνε” στην τρέχουσα σύμβαση παραχώρησης με την Νέα Οδό που διαχειρίζεται το τμήμα του Αυτοκινητόδρομου, Μεταμόρφωση-Σκάρφεια αλλά και την Ιόνια Οδό.


Τα αντιπλημμυρικά έργα στην Αθηνών-Λαμίας, εντάσσονται στην από 14 Δεκεμβρίου απόφαση της Κυβερνητική Επιτροπή Συντονισµού Μεγάλων Έργων Υποδοµής, έκανε οµόφωνα δεκτή την από 02/12/2019 Εισήγηση του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών για την εκτέλεση επειγόντων έργων αντιπληµµυρικής θωράκισης των περιοχών ανάντη και κατάντη των αυτοκινητοδρόµων που υλοποιήθηκαν µε Συµβάσεις Παραχώρησης συνολικού ύψους 350 εκατοµµυρίων ευρώ (περιλαµβανοµένης της δαπάνης του αναλογούντος Φ.Π.Α.).


Σύμφωνα με το άρθρο 18.6 της Σύµβασης Παραχώρησης προβλέπεται η δυνατότητα ανάθεσης συµπληρωµατικών εργασιών στον Παραχωρησιούχο µε εφαρµογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της νοµοθεσίας περί εκτέλεσης δηµοσίων έργων για συµπληρωµατικές εργασίες στον τοµέα των συµβάσεων παραχώρησης δηµοσίων έργων.
Πού θα γίνουν οι παρεμβάσεις
Τα αντιπλημμυρικά έργα που θα πραγματοποιηθούν εντοπίζονται στην ευρύτερη περιοχή του ΣΕΑ Αταλάντης Χ.Θ. 144,2 καθώς και του τεχνικού διέλευσης του ρέματος Χελιδονούς κάτω από τον αυτοκινητόδρομο στη Χ.Θ. 20,5.


Πώς θα προχωρήσουν τα έργα
Στις υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου θα πρέπει να περιληφθεί και η εκπόνηση εντός του επόμενου διμήνου, των οριστικών υδραυλικών µελετών (περιλαµβανοµένων των αναγκαίων κτηµατολογικών, περιβαλλοντικών, γεωτεχνικών, στατικών µελετών καθώς και των µελετών οριοθέτησης υδατορεµάτων) και για τα έργα που δεν επιλέχθηκαν ή δεν θα επιλεγούν τελικά να κατασκευαστούν ως επείγοντα και προς άρση των επικείµενων κινδύνων και οι οποίες (µελέτες) σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξικνούνται συνολικά µέχρι το διπλάσιο προϋπολογισµό µελέτης από αυτόν που αντιστοιχεί και σε αυτά που θα υλοποιηθούν µέσω της Σύµβασης Παραχώρησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί ανάθεσης Συµπληρωµατικών Εργασιών.

Οι υπόψη µελέτες µετά την έγκρισή τους και αφού ολοκληρωθούν οι απαιτούµενες περιβαλλοντικές και άλλες αδειοδοτήσεις θα παραδοθούν για υλοποίηση στους κατά περίπτωση αρµόδιους φορείς (Περιφέρειες και ∆ήµοι). Οι εν λόγω μελέτες επιβαρύνουν τον παραχωρησιούχο.
Για το Δημόσιο αποτελεί προϋπόθεση να πραγματοποιούνται αδαπάνως.
Επίσης για τις ανάγκες εκτέλεσης των εν λόγω έργων, θα τροποποιηθεί η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του έργου ανεξαρτήτως της απόστασης του αδειοδοτηµένου έργου του αυτοκινητοδρόµου από τα εκάστοτε υδραυλικά έργα, εφόσον τα τελευταία εντάσσονται λειτουργικά από αντιπληµµυρικής άποψης στον αυτοκινητόδροµο.


Η συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων που θα υλοποιηθούν μέσω της Σύμβασης Παραχώρησης μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής και την παραλαβή τους, θα αναληφθεί από τους φορείς που είναι κατά το νόμο υπεύθυνοι για τη συντήρησή τους.


Ανάλογες αποφάσεις δημοσιεύθηκαν και για τους αυτοκινητόδρομους της Ιόνιας Οδού (για έργα 105 εκατ.ευρώ), της Κεντρικής Οδού Ε65 (70 εκατ.ευρώ), του Αυτοκινητόδρομου Μορέα, και της Ολυμπίας Οδού (84 εκατ.ευρω).

Πηγή: News247.gr, Νίκος Καραγιάννης

Advertisements