Ποιες επιχειρήσεις δεν λαμβάνουν επιστροφές ΦΠΑ λόγω έδρας εγκατάστασης

Σύμφωνα με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και του Συμβουλίου της Επικρατείας, μόνιμη εγκατάσταση για σκοπούς ΦΠΑ υφίσταται όταν η αλλοδαπή επιχείρηση διαθέτει, κατά πάγιο τρόπο, έστω και μέσω συνδεδεμένης επιχείρησης ή παγίου εμπορικού εταίρου ή υπεργολάβου, την αναγκαία οργανωτική και υλική υποδομή και το ανθρώπινο και τεχνικό δυναμικό ώστε να παρέχει τις υπηρεσίες της στη χώρα.

Εξάλλου, το ίδιο μπορεί να θεωρηθεί ότι συμβαίνει, υπό προϋποθέσεις, εάν η συνδεδεμένη ελληνική επιχείρηση παρέχει υποστηρικτικές ή βοηθητικές υπηρεσίες στην Ελλάδα.

Αυτό σημαίνει ότι ο φορολογικός έλεγχος, βασιζόμενος στη διάρθρωση της δραστηριότητας του Ομίλου, ενδέχεται να θεωρήσει ότι μία από τις αλλοδαπές επιχειρήσεις δραστηριοποιείται στην Ελλάδα μέσω μιας μόνιμης και επαρκούς υποδομής.

Τα γενικά αυτά κριτήρια περί ύπαρξης ή μη μόνιμης εγκατάστασης για σκοπούς ΦΠΑ συγχέονται με τις προϋποθέσεις για την ύπαρξη μόνιμης εγκατάστασης για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος, με το Συμβουλίου της Επικρατείας πάντως να αποσαφηνίζει ότι δεν ασκεί επιρροή ο τρόπος με τον οποίο η σύμβαση μεταξύ δύο κρατών μελών περί αποφυγής της διπλής φορολογίας εισοδήματος ορίζει τη μόνιμη εγκατάσταση.

Advertisements